បាត់ពូថៅ

និទានអប់រំ / Moral Story

បង្ខំផ្លូវចិត្ត

និទានអប់រំ / Moral Story

ប្រអប់ត្រឡប់ពេលវេលា

និទានអប់រំ / Moral Story

ស្រឡាញ់គុណធម៌

និទានអប់រំ / Moral Story

បន្លំខុសធាតុពិត

និទានអប់រំ / Moral Story