សៀវភៅ "ដឺផៅវ័រ" ដែលប្រិយមិត្តអ្នកអានកំពុងកាន់នៅនឹងដៃនេះជាស្នាដៃទី២ របស់ អ្នកនិពន្ធដ៏ល្បី

ល្បាញម្នាក់របស់អូស្ត្រាលី គឺ រ៉នដា បឺន និងជាស្នាដៃបន្តពីសៀវភៅ ដឺស៊ីក្រេត ដែលបច្ចុប្បន្ននេះលក់ដាច់បាន

១៩ លានក្បាល ជាប់លំដាប់ថ្នាក់ទី ៥៧ ក្នុងបណ្តាសៀវភៅលក់ដាច់បំផុតលើពិភពលោក។

            ខ្លឹមសារនៃសៀវភៅ ដឺផៅវ័រ ដែលទោះជាប្រិយមិត្តបានអាន ដឺស៊ីក្រេត ពីមុនឬមួយមិនទាន់បានអាន

ក៏នៅតែអាចស្វែងយល់ពីទិន្នន័យ "អាថ៌កំបាំង" ដែលមានសារប្រយោជន៍ និងជាពិសេសគឺអ្វីដែលប្រិយមិត្តអាច

មិនធ្លាប់ចាប់ភ្លឺកថា តាមពិត យើងម្នាក់ៗសុទ្ធតែមានថាមពលអាថ៍កំបាំងនៅក្នុងខ្លួនគ្រប់គ្រប់គ្នា ប៉ុន្តែខុសគ្នានៅត្

រង់ថា តើយើងអាចយកថាមពលនោះមកប្រើឲ្យកើតជាប្រយោជន៍ចំពោះជីវិតរបស់ខ្លួនបានយ៉ាងដូចម្តេច?

            យើងខ្ញុំ រួមទាំងក្រុមសហការីក្រុមបណ្ណាធិការរបស់ម៉ាញប៊ុក្សទាំងអស់ បានខិតខំអស់ពីកម្លាំងកាយ

និងសតិបញ្ញា ដើម្បីបកប្រែនិងរៀប​ចំសៀវភៅ ដឺផៅវ័រ មួយនេះ ឲ្យបានសម្រេចជារូបរាងឡើងដើម្បីបំពេញតាម

ក្តីទន្ទឹងរង់ចាំពីប្រិយមិត្តជាច្រើន ដែលតែងទទូចសួរមកកាន់ក្រុមសៀវភៅម៉ាញម៊ុក្សយើងខ្ញុំ។ យើងខ្ញុំជឿជាក់ថា

សៀវភៅមួយនេះ ពិតជាមិនធ្វើឲ្យប្រិយមត្ត អ្នកអានខកបំណងឡើយ។

            សូមអរគុណដល់អស់លោកប្រិយមិត្តអ្នកអាន ដែលបានជួយគាំទ្រយើងខ្ញុំ ដល់ក្រុមសហការី ម៉ាញប៊ុក្ស

ទាំងអស់ដែលបានខំប្រឹងប្រែង ដល់ រ៉នដា បឺន និងដល់ចក្រវាលដែលផ្តល់ទិន្នន័យដ៏មានសារៈសំខាន់នេះឲ្យ

បងប្អូនជនជាតិកម្ពុជាយើងបានជ្រូតជ្រាបព្រមៗគ្នាជាមួយនឹងប្រជាជនទូទាំងពិភពលោកផងដែរ។

1     អំណាចថាមពលគឺជាអ្វី?

2     អំណាចថាមពលនៃអារម្ភណ៍នឹកគិត

3     ទទួលយករលកសញ្ញានៃអារម្ភណ៍

4     អំណាចថាមពល និង និម្មិតកម្ម

5     អារម្មណ៍នឹកគិតគឺការបង្កើតឡើង

6     ជីវិតដើរតាមគន្លងដែលអ្នកគូសវាស

7     កូនសោនាំទៅរកថាមពល

8     អំណាចថាមពល និង ប្រាក់កាស

9     អំណាចថាមពល និង សម្ព័ន្ធភាព

10   អំណាចថាមពល និង សុខភាព

11   អំណាចថាមពល និង ខ្លួនអ្នក

12   អំណា​ចថាមពល និង ជីវិត

Product you may like

Thanks for interesting in our products, here we have some more items recommended.