.brd

ចិត្តវិទ្យាអំពីប្រាក់​​

  • 7 $

Quantity

Categories: ការអភិវឌ្ឍខ្លួន - វិធីសាស្រ្តជំនួញ

''ប្រាក់''ខ្ញុំជឿថាអ្នករស់នៅលើលោកនេះគ្មាននរណាដែលថាមិនស្កាល់ពាក្យនេះនោះទេ។ជីវិតមនុស្សប្រាស្រ័យទាក់ទងគ្នាវិលវុលតែនិងឧបករណ៏ដោះដូរគ្នាដើម្បីទទូលបាននៅវសេវាកម្ម​​​  ដែលជារឿងចាំបាច់  មើលទៅហាក់ដូចជាចាំបាច់ដើម្បីតបស្នងនិងតម្រូវការគ្រប់ពេលវេលា។​ប្រាក់រស់នៅជាមួយយើងតាំងពីកើតរហូតដល់ស្លាប់​។ពេបើកភ្នែកឡើងត្រូវតែចំណាយប្រាក់​ចេះទៅបង្ហាញមុចនេងពិភពលោកក័កាន់តែចំណាយប្រាក់មិនចេះចប់មិនចេះហើយ​នៅស្ទើតែគ្រប់សកម្មភាពនឹងគ្របើចង្វាក់ពេលនែជីវិត  រហូតដល់ដង្ហើមចុងក្រោយទៅហើយក័នៅតែត្រូវការប្រាក់។

សៀវភៅចិត្តវិទ្យាអំពី​ប្រាក់​​(Psychology of Money)  មួយក្បាលនេះនេងនាំអ្នកឲបានជួបឃើញនឹងពិចារណាអំពីទំនាកើទំនងអំពីមនុស្សនឹងប្រាក់ទៅលើទម្រង់ផ្សេងៗជាច្រើនតាមរយះការប្រម៉ែប្រំូលទិន្នន័យនិងការគត់សម្គាល់របស់​ Morgan Housel ជាអ្នកនិពន្ធដែលមានអាជីពជាអ្នករៀបចំគម្រោងហិរញ្ញវត្ថុម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកអាជីពទាំងឡាយលើលោកបច្ចុប្បន្នដែលជាប់ទាក់ទងនឹងរឿងប្រាក់នេងបណ្តាម្ចាស់ប្រាក់ជាប្រចាំ។រឿងខ្លីៗនៅក្នុងសៀវភៅនេះនឹងបង្ហាញឲឃើញនូវការសម្រេចចិត្តធ្វើសកម្មភាពផ្សេងៗទៅលើរឿងប្រាក់ក្នុងលំនាំជាបុគ្គលនឹងសង្គម។ពេលបើកពីទំព័រមួយទៅទំព័រមួយ  អ្នកនេងចាប់ផ្ដើមយល់ហើយអាចសន្និដ្ឋានដោយខ្លួន​​​​  ថាប្រាក់ធ្វើឲមនុស្សផ្លាស់ប្តូរមែនឬមិនមិនមែន​?  តើអ្វីទៅដែលកំពុងគ្រប់គ្រង់ជោគវាសនាផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរបស់យើង?​​  តើអ្វីទៅដែលមានអំណាចគ្រប់គ្រងលើលទ្ធភាពហិរញ្ញវត្ថុ​មិនថាផ្នែកល្អឬផ្នែកអក្រក់ដែលយើងកំពុងតែប្រឈមនេះ?​​​​​   ទង្វើមួយឬ ចំណុចចាប់ផ្ដើមនែរឿងមួយ  តើវាជះឥទ្ធិពលដូចម្ដេចចំពោះអនាគត់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដែលយើងនេងសង្គមកំពុងដើរចូលទៅរកនោះ។

Morgan Housel បានផ្ដល់ការកត់សម្គាល់ថា​ ការសម្រេចចិត្តផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដែលកើតចេញពីកម្លាំងជំរុញពីចំនោរផ្លូវចិត្ត​  អារម្មណ៏  នឹងការទទូលដឹងរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗអាចជាកត្តាសំខាន់​ នឹងមានឥទ្ធិពលចំពោះរឿងប្រាក់របស់អ្នកលើសពីអ្វីដែលអ្នកដឹងនឹងអ្វីដែលអ្នកគិតថាខ្លួនអ្នកចេះ​  ឬអាចនិយាយថាជាចិត្តវិទ្យាអំពីប្រាក់។

Product you may like

Thanks for interesting in our products, here we have some more items recommended.