បណ្ណាល័យសិក្សា

ភាពខ្លាចរអែង

ចេញថ្ងៃទីៈ [20-07-2012] | បើកមើលៈ 5351 | Print |  Email                 អ្នកនិស្ស័យមាន                   ចិត្តមិនគិតហ៊ាន                 ចេញមុខចេញមាត់
                 មិនចង់សម្ញែង                     ឲ្យឃើញប្រកដ                  ទុកទ្រព្យគត់មត់
                                                           រស់បែបធម្មតា។

                ប្រើទ្រព្យដែលនៅ                 ឲ្យដុះកូនចៅ                     បែកមែកសាខា
                កើនទាំងខ្លួនឯង                   ព្រមទាំងបរិវារ                   ប្រយោជន៍រួមគ្នា
                                                          ថ្លៃថ្លាគ្រប់ប្រាណ។

               អ្នកនិស្ស័យក្រ                      ថាក្រមិនល្អ                       ចង់ចេញមុខមាន
               លម្អសម្បក                          ធ្វើជាអ្នកបាន                    ទុកឲ្យគេស្មាន
                                                         ថាខ្លួនមានណាស់។

               ប្រើរបស់ថ្លៃៗ                       យកម៉ាកល្បីៗ                   ឆើតឆាយអស់ទាស់
               ស្មានថាធ្វើហ្នឹង                     ជួយឲ្យខ្ពង់ខ្ពស់                 ការពិតមានឈ្មោះ
                                                         បោកប្រាស់ខ្លួនឯង។


អត្ថបទផ្សេងៗទៀតក្នុងសៀវភៅនេះ ៖
- ការជ្រើសរើសមុខរបរ
- ការយកចិត្តទុកដាក់លើមនុស្ស
- ការចែករំលែកផលប្រយោជន៍
- ការផ្តល់ និង ការទទួល
- ការប្រយ័ត្នប្រយែង
- ការបង្ហាត់បង្រៀនកូន
- ការសម្របសម្រួលខ្លួន
- ការដោះស្រាយបញ្ហា
- ការឧស្សាហ៍ព្យាយាម
- ការកំណត់ជំហរខ្លួនឯង
- ការប្រព្រឹត្តរវាងគ្នានឹងគ្នា
- ការសម្ដែងឥរិយាបថ
- ការសម្រេចកិច្ចការ
- ការហ្វឹកហាត់ខ្លួនឯង
- ទំនាក់ទំនងក្នុងសង្គម

Book not found !!!!!!!!!!