យកសៀវភៅធ្វើមិត្ត ដូចមានបណ្ឌិតជាទីប្រឹក្សា

Message
  • ARI Image Slider: "System - ARI Sexy Lightbox" plugin isn't installed.

Articles

ខាតពេលវេលា ទៅលើបុគ្គលពាក់ព័ន្ធ

ចេញថ្ងៃទីៈ [27-03-2014] | បើកមើលៈ 6625 | Print |       ស្ថានការណ៍ដែលតែងធ្វើឲ្យអ្នកខាតពេលវេលា គឺមាននៅជុំវិញខ្លួនអ្នក តាំងក្រោកពីដំណេករហូតចូលដេកវិញ ដែល

ស្ថានការណ៍ទាំងនេះនឹងអូសទាញឲ្យអ្នកចាប់អារម្មណ៍ រួចក៏លួចពេលវេលានិងថាមពលអ្នកនៅពេលក្រោយ។

       បុគ្គលដែលទទួលជោគជ័យក្នុងតួនាទីការងារ មិនថាប្រកដអាជីបអ្វីនោះទេ តែងមានលក្ខណៈផ្នត់គំនិតក្នុងការប្រតិបត្តិ

ដូចគ្នាម្យ៉ាង នោះគឺសមត្ថភាពក្នុងការប្រើពេលវេលាជាមួយនឹងការងារផ្តល់ផលតបស្នងមានតម្លៃ ដូចជាការតបស្នងជាលុយ

ឬផលប្រយោជន៍ក្នុងរូបភាពផ្សេងៗ។ ស្ថានការណ៍ទាំងនេះ នឹងកើតឡើងកាន់តែច្រើនតាមតំណែងតួនាទីការងាររបស់អ្នក

ហើយបើអ្នកសង្ឃឹមថានឹងយកឈ្នះ អ្នកក៏ចាំបាច់ត្រូវតែពាក់ព័ន្ធជាមួយស្ថានការណ៍ទាំងនោះជាមុនសិនក្នុងដំណាក់ដំបូងៗ។

       សៀវភៅមួយក្បាលនេះបានប្រមូលផ្តុំស្ថានការណ៍ផ្សេងៗ ដែលតែងធ្វើឲ្យអ្នកខាតពេលវេលា ព្រមទាំងផ្តល់នូវវិធីចៀសវាង

ឬគោលការណ៍ប្រឈមមុខជាមួយស្ថានការណ៍ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់បំផុត ដើម្បីឲ្យអ្នកមានប្រៀបក្នុងស្ថានការណ៍ទាំងនោះ។

       ក្នុងស្ថានការណ៍ដែលទាក់ទងជាមួយនឹងបុគ្គលនោះ អ្នកប្រហែលជាមិនមានការបំពេញការងាររបស់អ្នក ចាំបាច់ត្រូវមាន

ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងបុគ្គលដទៃខាងក្រៅដើម្បីគោលបំណងផ្សេងៗ ដូចជាអាចឲ្យអ្នកដឹងពីព័ត៌មានដែលអាចសាងបទពិសោធ

សមត្ថភាព ឬជួយគាំទ្រឲ្យអ្នកទទួលបានជោគជ័យ តែបុគ្គលដទៃក៏តែងជាបច្ច័យដ៏សំខាន់មួយ ក្នុងការសាងស្ថានការណ៍ធ្វើឲ្យ

អ្នកខាតពេលវេលាដូចគ្នា។ ស្ថានការណ៍ទាំងនេះអាចនឹងលេចចេញតាមរយៈរូបភាពមកយឺត ទាមទារជំនួយពីអ្នកដទៃ ឬ

ការអូសទាញអ្នកឲ្យខាតពេលជាមួយរឿងណាមួយហួសហេតុពេក។

       អ្នកមិនត្រូវភ្លេចថា បែបបទនៃការគ្រប់គ្រងដ៏ល្អនោះ គឺសំដៅលើការពិចារណាស្ថានការណ៍ផ្សេងៗ ហើយដែលនឹង

ជ្រើសរើសប្រតិបត្តិលើករណីមួយចំនួនតែប៉ុណ្ណោះ។ ការចងមិត្តជាមួយបុគ្គលទាំងនោះគឺជារឿងដ៏ល្អ ព្រោះវាគឺជាហេតុដែល

នឹងបើកឱកាសឲ្យអ្នកនិងគេ រីកចម្រើនក្នុងអាជីពការងារបានយ៉ាងល្អ តែបើមិត្តភាពនោះត្រូវធ្វើឲ្យអ្នកជួបនឹងស្ថានការណ៍ដូច

ពោលតទៅនេះ តើអ្នកនឹងដោះស្រាយដូចម្តេច? ចូរសាកល្បងធ្វើតាមការណែនាំខាងក្រោមនេះលមើល ៖

       អ្នកតែងគិតឬធ្វើអ្វីៗច្រើនយ៉ាងក្នុងពេលតែមួយ...

       ដំណោះស្រាយ អ្នកគ្រប់គ្រងដែលមានកិច្ចការរវល់ជាញឹកញាប់ តែងធ្វើអ្វីៗច្រើនយ៉ាងក្នុងពេលតែមួយជាប្រចាំ ដូចជា

ធ្វើការងារមួយមិនទាន់រួចរាល់ក៏ងាកទៅធ្វើកិច្ចការមួយផ្សេងទៀត។ ឯលទ្ធផលចុងក្រោយតែងទទួលសម្ពាធថាខ្លួនឯង

ចាប់ផ្តើមធ្វើការងារច្រើនយ៉ាង តែតិចតួចប៉ុណ្ណោះដែលធ្វើរួចរាល់ក្នុងថ្ងៃនីមួយៗ។ បើអ្នកជួបនឹងស្ថានការណ៍បែបនេះ អ្នកគួរ

តែធ្វើដូចម្តេច?

       ព្យាយាមកត់ត្រារបាយការណ៍ការងារដែលអ្នកត្រូវធ្វើក្នុងថ្ងៃនីមួយៗ និងរៀបតាមលំដាប់ភាពសំខាន់នៃការងារ។​ ខណៈ

ដែលអ្នកកត់ត្រារបាយការណ៍ អ្នកមិនគួរគិតថាការងារណាមួយសំខាន់បំផុតទេ តែពេលចាប់ផ្តើមដំបូងអ្នកគួរតែធ្វើរបាយការណ៍

ការងារមួយណាសំខាន់តិចច្រើនប៉ុនណាជាមួយក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នក ឬខ្លួនអ្នកដូចម្តេច? រួចរាល់ហើយសូមជ្រើសរើសការងារ

ដែលសំខាន់បំផុតចេញមក រួចធ្វើកិច្ចការដែលអ្នកគួរតែធ្វើដោយខ្លួនឯង ហើយត្រូវធ្វើឲ្យបានឆាប់រហ័សបំផុត។ សាកល្បង

ឧទាហរណ៍សំខាន់ៗរបស់លោកអ្នក នរិន្ទ មើល ថាដូចម្តេច?

       លំដាប់ការងារដែលត្រូវធ្វើមុននិងក្រោយ

       ១.  ចូលសួរសុខទុក្ខអតិថិជនឲ្យបាន ៥ នាក់

       ២. ទូរសព្ទណាត់ជាមួយនឹងអតិថិជនផ្សេងៗទុកសម្រាប់អាទិត្យក្រោយ។

       ៣. សិក្សាលើទិន្នន័យទំនិញថ្មីៗ។

       ៤.  ធ្វើរបាយករណ៍សរុបការលក់ឲ្យរួចរាល់។

       ៥.  ទូរសព្ទណាត់មជ្ឈមណ្ឌលបម្រើសេវាកម្មយករថយន្តទៅត្រួតពិនិត្យ។

       មនុស្សជាច្រើនដែលចូលចិត្តរអ៊ូថាមិនសូវមានពេលទំនេរ តាមពិតទៅពួកគេមិនបានរៀបចំលំដាប់ថ្នាក់សំខាន់របស់

ការងារដែលនឹងត្រូវធ្វើច្រើនជាង តែបើចាប់ផ្តើមធ្វើការងារជាច្រើនយ៉ាងរួមគ្នាហើយ ឱកាសធ្វើការងារឲ្យរួចរាល់នោះគឺ

មានតិចតួចបំផុត។ បញ្ហាទាំងអស់នោះអាចដោះស្រាយបានដោយងាយៗ គឺគ្រាន់តែរៀនចំតាមលំដាប់ភាពសំខាន់នៃការងារ

រួចហើយធ្វើវាម្តងមួយៗ។ ចូរចងចាំថា វានឹងមិនប៉ះជាមួយការងារបន្ទាប់ទេ បើការងារដែលខ្លួនកំពុងធ្វើមិនទាន់រួចរាល់នោះ។

សន្មតថាពេញមួយថ្ងៃអ្នកលះបង់កាយចិត្តធ្វើការងារដំបូងតែមិនទាន់ធ្វើរួចរាល់ តើអ្នកគួរធ្វើយ៉ាងណា? មិនថ្វីទេ ព្រោះការងារ

នោះអ្នកជ្រើសរើសឲ្យជាការងារសំខាន់លំដាប់ទី១ រួចហើយ និងជាការងារបន្ទាន់បំផុតរបស់អ្នកដែលនាំយកទៅអនុវត្តការងារ

ផ្សេងៗក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នកក៏បាន។


Book not found !!!!!!!!!!

 


ស្វែងរកសៀវភៅ

 

 

ស្ថិតិមិត្តអ្នកអាន

- ថ្ងៃនេះ599
- ​ថ្ងៃម្សិលមិញ957
- សប្ដាហ៍នេះ1556
- ខែនេះ11104
- សរុបទាំងអស់1442131
អាសយដ្ឋាន ៖ ផ្ទះលេខ 26 ផ្លូវលេខ 598 សង្កាត់ បឹងកក់១ ខ័ណ្ឌ ទួលគោក ភ្នំពេញ
ទូរសព្ទៈ 017 27 12 12, 016 98 88 37, 016 39 59 69
អ៉ីមែល: mindbooks_kh@yahoo.com, ហ្វេសប៊ុក្សៈ http://www.facebook.com/mindbooks

រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង © 2012 ដោយ ក្រុមបោះពុម្ភផ្សាយ ម៉ាញប៊ុក្ស

រចនាដោយ CamFirst Technologies Co., LTD
Copyright © 2019